Languages

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü

Staj Hakkında:

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ  

ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ

 

MADDE 1: Stajın amacı Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi öğrencilerinin endüstri isletmelerinde, teknolojik gelişmeleri tanımaları, uygulama becerilerini geliştirmeleri ve yönetim deneyimini kazanmalarını sağlamaktır.

MADDE 2: Her öğrenci öğretim yıllarında ve öğretim süresi içinde, kendi branşı ile ilgili müfredat programlarına uygun olarak bölüm başkanlığınca uygun görülecek tesis, fabrika ve benzeri işyerlerinde; işletme, planlama, araştırma, proje, bakım, onarım, üretim maliyet ve yönetim dallarımla uygulama çalışması (staj) yapmak zorundadır.

MADDE 3: Staj süresi 48 işgünü olup, 4. ve 6. yarıyılı izleyen yaz aylarında (24+24) yirmi dörder işgünlük çalışmalar halinde tamamlanır. 4. yarıyıl sonunda yapılması gereken 24 işgünlük I. grup stajı tamamlamayan öğrenciler, 6. yarıyıl sonunda yapılacak olan 24 işgünlük II. grup staja başlayamaz. Ancak mazeretleri bölüm başkanlığınca uygun görülen öğrenciler I. ve II. grup staj çalışmasını 6. yarıyılı izleyen yaz avlarında birlikte yapabilirler. Ancak endüstri stajı ile öğretmenlik stajı birbiriyle çakışmamak zorundadır.

MADDE 4: Bütün derslerinden başarılı olup da mezun olmak için yalnız stajı kalan öğrencilerin mezuniyet tarihleri, stajları bir sonraki akademik öğretim yılına taşmamak kaydıyla stajlarını tamamladıklarına ilişkin onayın verildiği tarihtir. Öğrenci, stajını bir sonraki ’akademik öğretim yılına taşırmışsa, o yarıyılda öğrenim harcını yatırarak kayıt yenilemek ve ders alma işlemini yapmak zorundadır. Mezuniyet işlemi yarıyıl sonu itibariyle yapılır.

MADDE 5: Öğrencilik hakları devam etmekte iken, daha önce devamını almış, yalnız sınavlara girmek üzere beklemeli duruma düşen öğrenciler, bu süre içinde yapamadıkları stajı yapabilirler.

MADDE 6: Öğrenciler stajlarını bölümce ilan edilen yerlerde yapabilecekleri gibi kendi buldukları işyerlerinde de yapabilirler. Kendi bulduktan işyerlerinde staj yapmak isteyen öğrenciler; 4. ve 6. yarıyıl bitiminde en geç 1 ay önce; Bölüm Başkanlıklarından, ’Endüstri Staj Başvuru Belgesi’ni alır. Staj yapmak istediği işyerine söz konusu belgeyi onaylatır ve yarıyıl sonu sınavlarının başına kadar Bölüm Başkanlıklarına başvurur. Bölüm Başkanlıklarınca staj yeri uygun görülen ve bölümce ilan edilen yerlere başvuran Öğrencilere staj belgeleri (staj defteri) v.s. düzenlenmiş olarak verilir. Öğrenciler söz konusu belgeleri, Bölüm Başkanlıklarından en geç bütünleme sınavlarının sonuna kadar almak zorundadır.

MADDE 7: Öğrenciler staj devresi sonunda kendilerine verilen programa uygun olarak hazırladıktan ’STAJ DEFTERİ’nin her sayfasını çalıştığı işyeri yetkilisinin imza mühür ve kaşesiyle onaylatırlar.

MADDE 8: Onaylanmış olan defter ve öğrenci staj sicil fişi, işyeri tarafından zarfa konularak kapatılır ve mühürlenir. Mühürlü zarf, öğrenci tarafından alınıp, yeni öğretim yılının ilk iki haftası içinde Bölüm Başkanlığına teslim edilir. Süresi içinde teslim edilmeyen belgeler incelenmez ve öğrenciler, staj haklarını kullanmış ve başarısız olmuş sayılırlar.

MADDE 9: Bölüm Başkanlığı, her öğretim yılının ilk haftası içinde, en az 3 kişiden oluşan ’Staj Komisyonu’ nu belirler. Komisyon iki yıl süre ile görev yapar.

MADDE 10: Staj Komisyonu stajla ilgili tüm belgeleri inceler ve değerlendirir. Değerlendirme anında gerek gördüğünde öğrencileri sözlü sınava alır. Değerlendirme sonucunu Bölüm Başkanlığına bildirir. Staj sicil fişine de işler.

MADDE 11: Bölüm Başkanlıkları Komisyondan aldıkları staj sonuçlarını, başvuru tarihini izleyen yarıyıl içinde öğrencilere duyurur.

MADDE 12: Bölüm Başkanlıkları her dönem için ayrı ayn olmak üzere, stajlarda uygulanacak programlan hazırlar ve bunları öğrencilere duyurur.

MADDE 13: Af yasalarından yararlanarak öğretime kaldığı yerden başlayan öğrenciler, yukarıdaki hükümlere aynen uyarlar. Yatay-Dikey geçişler yoluyla fakültemize kaydını yaptıran öğrencilere ’Staj Muafiyet İstekleri’ ’Fakülte Yönetim Kurulu Kararı’ ile belirlenir.

MADDE 14: Bir özre dayansın veya dayanmasın, endüstri staj çalışmalarını. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununu öngördüğü öğretim süresi içinde tamamlamayan öğrencilere diploma verilmez.

MADDE 15: Önlisans belgesi alacak öğrencilerin asgari 30 işgünü staj yapması zorunludur.

MADDE 16: Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, öğrenciler, stajlarını mevzuat hükümlerine göre yurt dışında da yapabilirler.

MADDE 17: Bu staj yönergesi T.C. Fırat Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 18: Bu staj yönergesini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

NOT: Bu yönerge; Üniversitemiz Senatosu’nun 20.11.1997 tarih ve 1997-98/2 sayılı oturumunda alınan 2.8 nota kararı ile kabul edilmiştir.

 

 

ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ

STAJ PROGRAMI

 

 

I.KISIM (Dördüncü yarıyılı izleyen yaz aylarında 24 iş günü olarak yapılır.)

Bu staj aşağıdaki konulan kapsamaktadır.

 

Konular:

a.    El becerisi ve temel Ölçmeler

b.   Temel sayısal sistemlerin bakımı ve onarımı

c.    Bilgisayarla veri iletişim sistemlerinin incelenmesi

d.    Bilgisayarların montajı, bakımı ve onarımı

e.    İş güvenliği

 

II. KISIM (Altıncı yarıyılı izleyen yaz aylarında 24 iş günü olarak yapılır.)

Bu staj aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

 

Konular:

a.     Teknik ve ticari amaçlı çeşitli bilgisayar programlarının incelenmesi, tasarlanması ve hazırlanması

b.     Bilgisayarla haberleşme sistemlerinin incelenmesi

c.     Bilgisayarlı kontrol sistemlerinin İncelenmesi

d.     Bilgisayarla simülasyon örneklerinin incelenmesi

e.     İş güvenliği, iş organizasyonu ve planlama

  

 

ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ

STAJ PROGRAMI

 

I.KISIM (Dördüncü yarıydı izleyen yaz aylarında 24 iş günü olarak yapılır.)

Bu staj aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

 

Konular:

a.    El becerisi ve temel ölçmeler

b.   Elektrikli el aletlerinin kullanımı

c.   Temel Elektronik cihazların bakımı ve onaranı

d.  İş güvenliği

 

 

II. KISIM (Altıncı yarıyılı izleyen yaz aylarında 24 İs günü olarak yapılır.)

Bu staj aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

 

Konular:

a.    Elektronik devre hazırlama

b.    Baskı devre hazırlama ve uygulama

c.     Çeşitli Elektronik cihazların hakim ve onarımı

d.    Endüstriyel Elektronik devrelerinin incelenmesi

e.     Haberleşme sistemlerinin incelenmesi

f.     Mikroişlemcilerin yapılarının incelenmesi

g.    İş güvenliği, iş organizasyonu ve planlama

 

  

ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2010-2011 YAZ DÖNEMİ STAJ PROGRAMI İŞ TAKVİMİ

 

Staj yeri belirleme için son tarih

22.05.2011 (Bahar yarıyılı sonu)

Staj kabul yazısı, iki fotoğraf ve staj defteri ile bölüm sekreterliğine başvurarak işlemlerin yapılması için son tarih

22.05.2011 (Bahar yarıyılı sonu)

Staj yapılacak tarihler

2010-2011 yaz döneminde yarıyıl sonu sınavlarının bitimi ile 2011-2012 güz yarıyılı başlangıcı arasında herhangi bir tarih olabilir (NOT: öğrenci bütünlemeye kalmışsa staj tarihinin başlangıcı son bütünleme sınavına girdiği tarihten itibaren başlayacaktır). 

Onaylanmış staj defteri ve öğrenci staj sicil fişinin teslimi için son tarih

2011-2012 Güz yarıyılı başlama tarihinin ilk 15 günü içerisinde teslim edilmelidir.

Staj değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi

2011-2012 güz yarıyılı içerisinde ilan edilecektir.

 

Sıkça sorulan bazı sorular için cevaplar:

 

1. I. Kısım ve II. Kısım staj defterleri doldurulurken belirtilen konular mutlaka staj defterinde yer almalıdır.

 

2. Öğrenciler staj yerini kendisi bulacaktır.

 

3. Staj yerini bulan öğrencilerin, staj yerinin kabul yazısını bahar yarıyılı sonuna kadar danışmanına onaylatmaları gerekmektedir.

 

4. Kurum/işyerlerinin aynı birimlerinde iki staj (I.Kısım ve II. Kısım stajı) yapılamaz. Ancak birimler farklı olursa danışmanının onayı ile kabul edilebilir.

 

5. Bir işyeri için staj kabul yazısı varsa, danışmanının ve staj komisyonunun bilgisi ve onayı olmadan başka bir işyerinde staj yapılmaz.

 

6. Staj yapılacak işyerinde, en az 1 (bir) Elektrik/Elektronik/Elektrik-Elektronik/Bilgisayar Mühendisi olmalı ve bilgileri defterde açık şekilde belirtilmelidir.

 

7. Öğrenci, yarıyıl sonu döneminde staj kabul yazısı, iki fotoğraf ve staj defteri ile bölüm sekreterliğine başvurarak işlemlerini yaptırır. Alacağı belgeler ile staj yapacağı kuruma gider ve ilgili belgeleri kuruma teslim eder.

 

8. Öğrencinin staj yapacağı yerin tüzük, yönetmelik, disiplin, iç yönerge ve çalışma kurallarına uyması zorunludur.

 

9. Staj defteri tükenmez kalemle veya bilgisayar ortamında günlük iş planına göre düzgün bir şekilde yazılmalı ve yazılanların tümü bilinmelidir. Defter resimlerle ya da şekillerle doldurulmamalıdır. Çok gerekli olan fotoğraflar, çizimler ve projeler defterin ekinde verilmelidir.

 

10. Staj defterine, kurum kaşe ve/veya mühürü mutlaka vurulmalıdır. Her sayfada, sorumlu kişinin imzası olmalıdır.

 

11. Staj defterlerinin başında staj yerinin organizasyonu ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmelidir.

 

12. Öğrenciler, öğretim yılının ilk 15 günü içerisinde staj değerlendirme formunun bölüme ulaşıp ulaşmadığını öğrenmelidirler. Eğer ulaşmamış ise staj yaptıkları kurumla iletişime geçerek, formların bölüme ulaşmasını sağlamalıdır.