Languages

ELK-Ders İçerikleri

TDE101 Türk Dili (2 0 2) (Opt. Kod. 151)

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münasebeti. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçe de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.

 

YDİ131 İNGİLİZCE (2 0 2)  (Opt. Kod. 154)

Simple Present Tense, Articles, Numbers, Present Progressive Tense, Possessive Adjectives, Can, Singular and Plurals, How Many, How Much, Some, Any, A Little, A Few, Some Prepositions

 

KİM107 KİMYA-I (2 0 2)  (Opt. Kod. 156)

Kimya ve madde. Kimyada temel kanunlar, Eşdeğer gram, mol gram, semboller, formüller, denklemler, Gazlar ve gaz kanunları, Katılar ve katı türleri, kristal şekiller, istifleme, difraksiyon.

 

FİZ107 FİZİK-I (3 0 3)  (Opt. Kod. 163)

Vektörler, denge, bir kuvvetin momenti, doğrusal hareket, newton’un hareket kanunları, düzlemsel hareket, iş ve enerji implus ve momentum, dönüş hareketi, esneklik, harmonik hareketler

 

MAT161 MATEMATİK-I (4 0 4)  (Opt. Kod. 168)

İspat metotları, binom formülü,Reel sayılar, trigonometri ve kompleks sayılar, matrisler, determinantlar ve lineer denklem sistemleri, vektörler ve bir matrisin karekteristik vektörü, fonksiyon ve çeşitleri, özel fonksiyonlar, temel elementer ve cebirsel fonksiyonlar, sayı dizisi ve bir dizinin limiti, bir fonksiyonun limiti ve tek taraflı limitler,süreklilik ve sürekli fonksiyonların özellikleri, türev, geometrik anlamı ve özellikleri, temel elementer fonksiyonların türevleri, diferansiyel, özellikleri ve yaklaşık hesaplara uygulanması, ters, kapalı ve parametrik fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türev ve diferansiyel, leibniz kuralı, türevin uygulamaları: teğet ve normal denklemleri, teğet, normal, teğetaltı, normalaltı uzunlukları, türevle ilgili temel teoremler, taylor formülü ve yaklaşık hesaplara uygulanması, interpolasyon, belirsiz şekillerin hesabı ve le’hospital kuralı, fonksiyonların ekstremumu ve asimtotları, fonksiyonların değişiminin incelenmesi ve grafiklerinin çizimi

 

EĞT171 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ (3 0 3)  (Opt. Kod. 167)

Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi.

 

MAK–171 Teknik Resim (2 2 3) (Opt. Kod. 159)

Teknik resimde; çizgi çeşitleri, norm yazı ve çeşitleri. Bilgisayar ile temel geometrik çizimler; çokgen çizimleri, elips, oval çizimleri. Bilgisayar ile perspektif çizimi; Perspektif çeşitleri, (Dimetrik, Trimetrik, İzometrik perspektifler). Bilgisayar ile iş parçalarının görünüşlerinin çizimi. Ölçek, ölçeklendirme. Bilgisayar ortamında kesit görünüşleri. Meslek ile ilgili semboller, paket programlar, paket programlar kullanarak çeşitli mesleki resimler.

 

ELK–103 Elektrik Teknolojisi – I (3 0 3) (Opt. Kod. 169)

Ölçü birimleri ve birim sistemleri. Akım, gerilim, direnç, Ohm kanunu, iş, güç, enerji ve kazanç. Pasif devre elemanlarının doğru akımdaki davranışları. Kirchhoff’un akım ve gerilim kanunları. Açık ve kapalı devre. Kaynak dönüşümleri. Kol akımları ve düğüm analizi. Y-∆ ve ∆-Y dönüşümleri. Kondansatörler. Dielektrikler ve kondansatörler.  İndüktans.

 

ENF–101 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (2 2 3) (Opt. Kod. 165)

Temel bilgisayar ve çevre birimleri. Microsoft Word kelime işlemci programı. Microsoft Excel elektronik tablolama ve hesaplama programı. Microsoft Power Point sunu hazırlama programı. İnternet kullanımı.

 

ELK–105 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (2 0 2) (Opt. Kod. 170)

İş yeri; yerleşim, temizlik, aydınlatma, ısıtma ve ses seviyesinin iş kazalarına ve işçi sağlığına etkisi. İş kazalarının oluşmasında etkili olan faktörler. Yanma, düşme, zehirlenme, elektrik çarpması, makine kazası, delici/kesici aletlerle yaralanma ve alınacak önlemler. Kazalardan korunmak için alınabilecek önlemler. Suni solunum, kırık-çıkık, yanma, zehirlenme, kanamayı durdurma, elektrik çarpması olaylarında ilk yardım kuralları ve kazazedeyi taşıma yöntemleri. İlgili yasa, yönetmelik ve yönergeler.

 

ELK–109 Ölçme (2 2 3) (Opt. Kod. 171)

Temel tanımlar ve ölçme hataları. Hataların dağılımı ve birleştirilmesi. Deneysel sonuçların yorumu.Ölçme cihazları ve yapıları,özellikleri ,karakteristikleri ve temel çalışma prensipleri. Akım,gerilim ve direnç ölçmeleri. Güç ve enerji ölçmeleri İndüktans ve kapasite ölçmeleri. Güç faktörü ve frekans ölçümleri. Magnetik büyüklüklerin ölçülmesi.Cihazların ölçme sınırlarının genişletilmesi. Katot tüplü ossiloskobun yapısı,temel çalışma prensipleri ve kullanma teknikleri. Lissajous eğrileri kullanılarak ferekans ve faz eğrilerinin ölçülmesi. Dijital ölçme teknikleri. Elektriksel olmayan büyüklüklerin ölçülmesi

 

TDE102 TÜRK DİLİ (2 0 2) (Opt. Kod. 101)

Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçe de isim ve fiil çekimleri, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, zarfların ve edatların Türkçe’deki kullanım şekli

 

YDİ132 İNGİLİZCE (2 0 2) (Opt. Kod. 104)

Simple Past Tense, Auxiliary Verbs (Be, Do), Must, Have to, Has to, Going to From, Adverbs of Time, Regular and Irregular Verbs, Possessive Pronouns

 

KİM108 KİMYA-II (2 0 2) (Opt. Kod. 106)

Kimyasal termodinamik, termodinamik kanunları, entalpi, entropi, serbest enerji, hers kanunu, reaksiyon hızı ve denge, reaksiyon türleri, mekanizma, çözeltiler, konsantrasyon türleri, buhar basıncı, raoult kanunu, polarlık, asitler, bazlar, sulu çözeltilerde denge, pH, elektrokimya, peryodik sistem ve özellikler, atomların yapıları, bağ türleri, nükleer reaksiyonlar, organik kimyada temel maddeler ve reaksiyonları.

 

FİZ108 FİZİK-II (3 0 3) (Opt. Kod. 113)

Elektrik, elektrostatik, coulomb kanunu, elektrik alanı, potansiyel, sığa, dielektriklerinin özellikleri, elekrokinetik, akım ve direnç doğru akım devreleri, alternatif akımlar.

 

MAT162 MATEMATİK-II (4 0 4) (Opt. Kod. 124)

Belirsiz integral ve özellikleri, değişken değiştirme ve kısmi integraseyon. Rasyonel ve irrasyonel fonksiyonlrın integralleri, binom integrali, trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonların integralleri, belirli integral ve özellikleri, bir düzlem şeklin alanı ve bir dönel yüzeyin hacmi, yay uzunluğu, genelleştirilmiş integraller, vektör değerli fonksiyonlar, limit, türev, integral, uzay eğrileri ve bunların uzunlukları, bir eğrinin teğet ve normali, frenet formülleri, eğrilik, eğrilik yarıçapı ve burulma, çok değişkenli fonksiyonların tanım bölgesi, limiti, sürekliliği ve türevi, kısmi türev, jakobiyen, kapalı ve bileşke fonksiyonun türevi, ekstremum, yöne göre türev, gradiyent, divergence ve rotasyon, ortalama değer teoremi, taylor ve maclaurin formülü

 

EĞT172 OKUL DENEYİMİ-I (1 4 3) (Opt. Kod. 118)

Bu dersin aktiviteleri şunlardır: Okul organizasyonu ve yönetimi, okulda günlük faaliyetler, grup aktiviteleri, öğrencinin bir günlük okul hayatı, öğretmenin bir günlük okul hayatı, okul-aile işbirliği, ana ve yardımcı ders gözlemleri, okul problemleri, materyal ve matbu kaynaklar, öğretmenlik mesleğinin başka yönleri.

 

ELK–126 Elektrik Tesisat Teknolojisi (3 2 4) (Opt. Kod. 122)

İletken ve yalıtkan malzemeler. Kabloların yapısı, izolasyon malzemelerinin tipleri ve imalat bileşenlerinin tanımlanması. Tesisat boruları, sigortalar, fişler ve prizler. Lamba duyları ve aydınlatma armatürleri. Tespit malzemeleri. Devre kesicileri. Elektrik iç tesisatları.

 

ENF–102 Temel Bilgisayar Bilimleri (3 2 4) (Opt. Kod. 126)

Algoritmalar. Akış diyagramları. Giriş/çıkış işlemleri, veri tipleri, karar yapıları, döngüler, fonksiyonlar, diziler, işaretçiler ve karakter katarları. Nesne yönelimli programları C++ dilini kullanarak tasarlamak, tasarlanan programı kodlamak.

 

ELK–106 Elektrik Teknolojisi-II  (3 0 3) (Opt. Kod. 125)

Alternatif akım’ın (a.a) üretimi. Temel kavramlar. Ortalama ve efektif değerler. Fazörler. Pasif devre elemanlarının a.a. ‘daki davranışları. Devre elemanlarının seri, paralel ve karışık bağlantıları. Alternatif akımda güç. 3-Fazlı sistemler. Transformatörler.

 

BES–102 Beden Eğitimi (2 0 2) (Opt. Kod. 120)

 

AİT201 ATATÜRK İLK.VE İNK.TARİHİ (2 0 2) (Opt. Kod. 251)

Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Türk İnkılabını hazırlayan sebepler, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Mondros ateşkes antlaşması ve müteakip olaylar, işgaller karşısında memleketin durumu ve M. Kemal Paşanın tepkisi, M. Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı ve son Osmanlı mebusan meclisinin açılışı, TBMM’nin açılması ve kurtuluş savaşının yönetimini eline alması.

 

YDİ231 İNGİLİZCE (2 0 2) (Opt. Kod. 254)

Simple Past tense, Past of (be) Near Future (be going to), so do /did –Neithe do/ did, Tag Question with past tense, present perfect tense (just, already, yet, for, since)

 

EĞT271 GELİŞİM VE ÖĞRENME (3 0 3) (Opt. Kod. 269)

Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki, fiziksel, vb.), öğrenme süreçleri, biçimleri ve öğrenmede bireysel farklılıklar.

 

MAT265 MATEMATİK-III (4 0 4) (Opt. Kod. 261)

İki katlı integral ve özellikleri, değişken değiştirme, kutupsal koordinatlarda iki katlı integraller ve bunların mekanik problemlere uygulanması, üç katlı integral ve silindirik , küresel koordinatlarda hesabı, uygulamaları, İntegraller, gama ve beta fonksiyonları, eğrisel integral ve hesabı, bir eğrisel integralin yoldan bağımsız olma şartları, green formülü, eğrisel integralin mekanik ve termodinamik problemlerine uygulanması, yüzey integralleri, stokes ve divergence teoremleri, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler, homojen ve homojen olmayan lineer diferansiyel denklemler(bernoulli-riccati), sınır değer problemleri, tam diferansiyel denklemler, seriler, fourier serileri ve integralleri, laplace dönüşümleri, Z dönüşümleri.

 

ELK–205 Endüstriyel Ölçme (3 0 3) (Opt. Kod. 273)

Enerji dönüşüm etkileri ile sıcaklık, gerilme, burulma,moment, kuvvet, basınç, nem, hız, debi, yer değiştirme, ışınım ve pozisyon algılayıcıları. Enerji dönüşümlerine göre algılayıcıların gruplara ayrılması, teknolojilerinin gelişimi ve uygulama alanları. Enerji dönüşümü aygıtları ve etkileri. Veri İşleme Sistemleri; enerji dönüşümleri, enerji dönüşümleri, enerji dönüşüm aygıtları ve etkileri, giriş-çıkış dönüştürücülerinin belirlenmesi, endüstriyel tasarım için gerekli parçaların belirlenmesi. Güvenlik, hırsız alarmı ve otomasyon, nem, sıcaklık, PIR, AFIR, strengeç, doğrusal ve açısal yer değiştirme, yakınlık, LVDT algılayıcıları ve uygulama alanları.

 

ELK–209 Mantık Devreleri (3 2 4) (Opt. Kod. 274)

Analog ve sayısal kavramlar; ikili, sekizli, onlu, onaltılı sayı sistemleri ve dönüşümleri. Temel  mantık kapıları; VE, VEYA, DEĞİL, özel mantık kapıları, kapıların yapısı; RTL, DTL, TTL, ECL devreleri, sayısal entegre devre parametreleri, sınıflandırılması, Bipolar ve MOS entegre çeşitleri, Boolen Cebiri, Demorgan kuralı. Mantık fonksiyonlarının çıkarılması; tarifi, doğruluk tablosu, Karno diyagramlarının çıkarılması, fark etmez durumları, sadeleştirme, Minterm-Maxterm açılımları ve sadeleştirme, kapıların dönüştürülmesi, fonksiyonların VEDEĞİL, VEYADEĞİL kapılarıyla gerçekleştirilmesi. Kodlayıcılar, kod çözücüler, kod çeviriciler, multiplexer ve demultiplexer,  karşılaştırıcılar ve aritmetik işlemler. Flip-Flop kavramları ve çeşitleri; RS, JK, D, T, MASTER / SLAVE RS Flip-Floplar. Senkron ve asenkron ardışıl devre tasarımı, sayıcılar, senkron ve asenkron sayıcılar, kaskat sayıcılar, aşağı-yukarı sayıcılar, kaydediciler, ara birim elemanları, DAC ve ADC

 

ELK–225 Devre Analizi – I (3 2 4) (Opt. Kod. 275)

Devre analizi metotları; çevre analizi, düğüm analizi. Köprü devreleri. Devre teoremleri; Süperpozisyon teoremi, Thevenin teoremi, Norton teoremi. Maksimum güç transferi. Kondansatörler. Dielektrikler. Kapasitif devrelerde geçici rejim olayları. Manyetik devreler. Manyetik devreler için Ohm Kanunu. Histerezis olayı. İndüktans. İndüktif devrelerde geçici rejim olayları.

 

ELK–227 Elektromanyetik – I (3 0 3) (Opt. Kod. 276)

Vektörel işlemler, Koordinat sistemleri. Kulon kanunu ve elektrik alan şiddeti, elektrik potansiyeli ve potansiyel enerji, elektrik yükü ve potansiyel enerji arasındaki ilişkiler, elektrik akısı ve akı yoğunluğu. Gauss Kanunu. İletkenlik, yalıtkanlık, kuvvet, elektrostatik enerji. Alandaki yer değişimi, Lorentz Kanunu. Kapasitans.

 

 

AİT202 ATATÜRK İLK.VE İNK.TARİHİ (2 0 2) (Opt. Kod. 201)

Halifeliğin kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve takrir-i Sükun dönemi, eğitim inkılabı, Kültür inkılabı, Harf inkılabı, Türk tarih inkılabı, Türk dil inkılabı, İzmir iktisat kongresi, Çok partili hayata geçme, kadın hakları alanında inkılap, Şapka, kılık kıyafet İnkılabı, Türkiye Cumhuriyetinin dış politikası, Atatürk İlkeleri, Siyasi olaylar, TBMM Hükümeti ile İstanbul Hükümeti arasındaki münasebetler, Askeri gelişmeler Kars antlaşması, Ankara itilafnamesi, Büyük taarrz, Mudanya mütarekesi, Osmanlı saltanatının kaldırılması, Lozan barış antlaşması.

 

YDİ232 İNGİLİZCE (2 0 2) (Opt. Kod. 204)

Revision of tenses with test, have to, would you have a look...? Can you give..............? how much/many, let’s...../ I would like.............., past perfect+ simple past (after/ before/ when/as?, If Clauses (3 type), passive voice, Relative Clauses, Gerunds, direct speech.

 

EĞT272 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME (3 2 4) (Opt. Kod. 217)

Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme

 

ELK–210 Elektrik Santralleri (2 0 2) (Opt. Kod. 224)

Enerji üretim merkezlerinin sınıflandırılması. Hidroelektrik santrallerinin ana üniteleri. Baraj gövdesi. Su alma yapıları. Cebri borular. Denge bacası. Su türbinleri ve teçhizatı. Türbinlerde kavitasyon ve girdap olayları. Türbin hız regülatörleri. Termik santraller. Buhar kazanları. Kondenser. Ön ısıtıcılar. Buhar türbinleri ve teçhizatı. Nükleer santraller. Dizel santraller. Diğer santral tipleri.

 

ELK–220 Elektronik (3 2 4) (Opt. Kod. 225)

Yarı iletkenlerin yapısı, katkılı malzemeler, pn bileşimleri, Diyotların yapısı, karakteristiklerinin incelenmesi, diyot uygulamaları, kenetleme ve kırpma devresi deneyleri, Zener diyot karakteristiğinin incelenmesi. Zener diyotun regülatör olarak kullanılması. Transistor ve FET’lerin yapısı, karakteristiklerinin incelenmesi, modellemesi. Transistörlü ve FET’li yükselteç devrelerinde öngerilimleme hesabı ve küçük sinyal analizi. RC kuplajlı, Transformatör kuplajlı çok katlı yükselteç devreleri. İşlemsel yükselteçlerin çalışma prensipleri. İşlemsel yükselteçler kullanılarak toplama-çıkarma, integral, türev alma, işlemlerinin geçekleştirilmesi.

 

ELK–226 Devre Analizi – II (3 2 4) (Opt. Kod. 226)

Sinüzoidal alternatif akım. Fazörler. R-L-C devreleri. Rezonans. Süperpozisyon, çevre ve düğüm analiz metotları. Thevenin and Norton teoremleri. Güç üçgeni ve güç faktörü düzeltimi. Çok fazlı sistemler.

 

ELK–230 Sinyal ve Sistemler (3 0 3) (Opt. Kod. 227)

Sürekli  ve ayrık zaman sinyal kavramı, özellikleri ve çeşitleri; sinüs,  basamak, darbe, rampa fonksiyon ve dizileri, örnekleme teoremi. Sürekli ve ayrık sistem kavramı ve özellikleri, giriş/çıkış tanımı, hafızalı ve kümelenmiş sistem kavramları, durum kümesi; sıfır-durum, ve sıfır-giriş cevapları, Lineerlik ve zamanla değişmezlik kavramları, nedensellik, kararlılık, düzenlilik. Konvolüsyon teoremi, ayrık konvolüsyon, fark denklemleri ve oluşturulması, Laplace ve Z-dönüşümü, Fourier serileri ve dönüşümü. Ayrık zaman Fourier serileri ve dönüşümü. Fark denklemlerinin Z-dönüşümü ile çözümü.

 

ELK–232 Mesleki Yazılım Uygulaması (2 0 2) (Opt. Kod. 228)

PSpice devre analizi programının tanıtılması. Temel devre kanunları ve teoremlerine ait uygulamalar. Elektrik devrelerinde bağımlı kaynaklar. Seri-paralel bağlantılı Seri ve paralel rezonans devreleri. Transformatörler. 3-Fazlı a.a. devreleri. Transistor devreleri. Filtreler. İşlemsel kuvvetlendiriciler. RL devrelerinde geçici durum analizi.

 

ELK–236 Elektromanyetik – II (3 0 3) (Opt. Kod. 229)

Manyetizma prensipleri, mıknatıslığın açıklanması, mıknatıs çeşitleri, manyetik özelliklere göre malzeme çeşitleri. Ampere ve Biot-Savart kanunları, manyetik alan temel öğeleri, manyetik devreler ve uygulamaları. Manyetik alan içerisinde bulunan iletkene etki eden kuvvet, manyetik alanın etkileri. Faraday kanunu, elektromanyetik indüksiyon ve çeşitleri, Manyetik enerji ve manyetik kuvvetler, Self ve karşıt endüktans kavramları, Maxwell denklemleri. Manyetik devrelerin elektriki eş değer devrelerinin çıkartılması, elektrik devreleri ile manyetik devrelerin karşılaştırılması. Manyetik devre analizinden ilgili paket programlar (Maxwell...vb.).

 

EĞT–371 Öğretim Tekn. ve Mat. Geliştirme (2 2 3) (Opt. Kod. 364)

 

ELK–345 Güç Elektroniği (3 0 3) (Opt. Kod. 375)

Güç yarı iletkenleri; diyot, transistor, tristör, triyak çalışma prensipleri, karakteristikleri. Anahtarlama elemanları. Güç elektroniği devrelerinin tasarımı; kontrolsüz ve kontrollü doğrultma devreleri. Konvertör ve invertörler, sürücü devreleri. Koruma devreleri. Güç elektroniğinde kayıplar ve verim.

 

ELK  337 Enerji Tesisleri-I (3 0 3) (Opt. Kod. 374)

 

Elektrik şebekeleri. Elektrik iletiminde ve dağıtımında kullanılan izolatörler, iletkenler ve direkler. Yüksek gerilim anahtarları, kesiciler. Baralar.

 

ELK–319 Elektrik Makineleri – I (3 2 4) (Opt. Kod. 383)

Manyetik alan,manyetik alan kaynakları,manyetik devreler. Transformatörler; bir fazlı ,çok fazlı , oto ve özel trafolar, yapıları, çalışma prensipleri. Transformatör bağlantıları: Polarite tayini ve bağlantıları. Elektromekanik enerji dönüşüm prensipleri. Elektromekanik enerji dönüşüm dinamik denklemleri. DA makineleri yapıları ve çalışma prensipleri, performansı. DA makinelerinin  kararlı durum analizi, kontrolü.

 

ELK–325 Elektrik Makineleri Sarım Tekniği (3 2 4) (Opt. Kod. 384)

Elektrik Makinelerinin etiket bilgileri; akım, gerilim, güç, güç katsayısı,kutup sayısı, devir sayısı, bağlantı tipi, koruma sınıfı. Manyetizma, transformatör teorisi, transformatör ( bir fazlı, üç fazlı, oto ve özel) nüve çeşitleri, sargı çeşitleri ve sarımı. DA makineleri teorisi, endüvi ve endüktör nüve yapıları, sargı çeşitleri ve sarımı. AA generatör ve motor teorisi, stator ve rotor nüve yapıları, bir fazlı ve üç fazlı sargı çeşitleri ve sarımı. Montaj karakteristikleri, arıza bulma teknikleri ve elektrik makinelerinin bakım ve onarımı.

 

ELK–335 Mikroişlemciler (3 2 4) (Opt. Kod. 385)

Mikroişlemci tabanlı sistemler; mikroişlemci tipleri, hıza, fiyata, giriş-çıkış port sayılarına, komut seti ve fiziksel özelliklerine göre karşılaştırma. Uygulama alanları; kontrol sistemleri ( araba motor yönetimi, robotik jetonlu makineler, yazıcılar ), enstrumantsayon sistemleri ( veri örnekleme, veri kayıt sistemleri, ölçme gösterge sistemleri, akıllı pano tipi ölçü aletleri, test cihazları ), haberleşme sistemleri ( pos makineleri, fakslar, modemler, radyo sinyal aktarıcılar, radar sistemler, ATM, PC ). Mikroişlemci tabanlı sistemler için yazılım ve yazılım tasarımı; işlem ve şartların ifade edildiği akış diyagramları veya Pseudo Kodları, program yazılımı. Anahtar, LED’ler, motorlar, ısıtıcılar, tuş takımı, LCD ve LED göstergeler, yazıcılar, ADC ve DAC’ ler gibi harici elemanlar ile haberleşme gerektiren uygulamalar için yazılımın test edilmesi, program çalıştırılmadan önce uygun test data ile testi, sonuçların dokümantasyonu, yazılım Debug araçlarının kullanımı ( örnek geliştirme ortam devre emilatörü, IDE, ICE, simülatörler ). Haberleşme (Interface); programlanabilen haberleşme araçları, seri-paralel haberleşme, UART ve PPI ’lar, I / O adresli araçlar, hafıza adresli araçlar, kontrol sinyalleri, kesmeler, poling, el sıkışma. Mikroişlemci tabanlı sistemlerin tasarım, montaj ve testi; programlanabilen haberleşme, araçların seçimi, kullanımı, makine dilinde veya yüksek seviyeli dilde uygun program yazılımı ve testi.

 

ELK–371 Elektromekanik (3 0 3) (Opt. Kod. 380) (Seç.)

Kuvvet; moment; denge ve uygulamaları; farklı sistemlerin kütle merkezi; eşdeğer kuvvet- eş sistemler; bir noktanın kinematiği; vücud kinetiği; mekanik enerji ve enerji dönüşümü; eylemsizlik; Steiner TO. Doğrusal ve açısal moment. 

 

ELK–375  Elektrik Cihazları (3 0 3) (Opt. Kod. 378) (Seç.)

Elektrik akımının etkileri ve bu etki prensibiyle imal edilen cihazlar. Elektrikli ısıtıcılar ve fırınlar. Elektrikli tezgâhlar ve taşıma araçları. Elektrikli soğutucular. Elektromekanik cihazlar, röleler ve otomatik anahtarlar. Elektriksel kanunların, kodların ve standartların yeniden gözden geçirilmesi. Dağıtım sistemleri. Elektrik servis girişi. Servis giriş tesisatı işlemleri. Elektriksel sistemlerin topraklanması.

 

ELK–339 Taşıt Elektrik Tesisatı (3 0 3) (Opt. Kod. 386) (Seç.)

Sinyal sistemleri. İç ve dış aydınlatma tesisatları. Ateşleme tesisatı. Akü şarj tesisatı. Elektrikli tahrik tesisatı. Elektrikli motor kontrol tesisatı. Elektrikli fren tesisatı. Alarm tesisatı.

 

ELK–347 Aydınlatma Teknolojisi (3 0 3) (Opt. Kod. 387) (seç.)

Aydınlatma kavramları; ortamın analizi, yansıma ve ışığın kırılması, gerekli ışık alanının seçimi, aydınlık şiddeti ölçme, ışık kontrollü yansıtma, geniş yansıtma, dağınık yansıtma. Aydınlatma çeşitleri, direkt aydınlatma, endirekt aydınlatma. Aydınlatma ortam etkileri; duvar, tavan, yer ve eşyaların aydınlatmaya etkisi, gün ve gece ışığı, ışık polarizasyonu, lens ve filtre tipleri, parlaklık ve kontrolü. Aydınlatma ihtiyaçları ve kalitesi; uygun lamba, filtre ve yansıtma aracı seçimi.

 

EĞT–372 Sınıf Yönetimi (2 2 3) (Opt. Kod. 314)

 

EĞT–374 Özel Öğretim Yöntemleri-I (2 2 3) (Opt. Kod. 315)

 

ELK–338 Enerji Tesisleri-II (3 0 3) (Opt. Kod. 325)

Akım ve gerilim transformatörleri. İletim hatlarında reaktif güç kompanzasyonu; seri ve şönt kompanzatörler. Topraklama, kavramlar ve yöntemler. Koruma röleleri. Transformatör, generatör ve hat korumaları.

 

ELK–350 Elektrik Makineleri – II (3 2 4) (Opt. Kod. 326)

Döner manyetik oluşumu ve üç fazlı sargılar. Asenkron motorların çalışma prensibi. İndüklenen E.M.K. ve tork, asenkron makinelerin eşdeğer devreleri ve çıkarılması. Asenkron makinelerin çalışma modları; motor, jeneratör ve fren ( dört bölge modu), kararlı durum karakteristikleri. Asenkron motorların hız kontrolü. Senkron makineler; fiziksel özellikleri ve yapıları, çalışma prensipleri. Senkron makinelerin eşdeğer devreleri ve karakteristikleri. Senkron makinelerin paralel bağlanmaları, yük aktarımları, ( V ) eğrileri.

 

ELK–352 Sistem Tasarımı (3 2 4) (Opt. Kod. 332)

Herhangi bir sistemi bir benzetim ortamında çizme, sistemin program kodunu yükleme, sistemi benzetime tabi tutma. Program geliştirme ve sistem benzetimi basamaklarında ortaya çıkan hataları bulma ve düzeltme yöntemleri, analiz yöntemleri, durak noktaları, adım adım çalıştırma.

 

 

 

ELK–356 Kontrol Sistemleri - I (3 2 4) (Opt. Kod. 336)

Sistem tanımı, geribesleme kavramı, açık ve kapalı döngü kontrol sistemleri, transfer fonksiyonlarının hesabı. Blok diyagramlarda sadeleştirme yöntemleri ve paket programlar (MATLAB)  ile blok diyagramların sadeleştirilmesi, işaret akış diyagramlarını, Mason kazanç formülü, sistemlerin durum-uzay formunda ifade edilmesi, durum değişkenlerinin tespiti ve faz değişim blok diyagramlarının çıkarılması. Model kavramı ve çeşitleri, sinyal, alt sinyal, parametre ilişkileri, sistemlerdeki statik ve dinamik elemanlar, elektriksel ve mekaniksel elemanların modellenmesi ve aralarındaki ilişkiler. Elektriksel sistemlerin / ötelemeli ve dönerli mekanik sistemlerin matematiksel modellerinin çıkarılması, Dişli yapıların (çarkların) modellenmesi, efektif empedans hesaplamaları, elektriksel ve mekanik sistem benzerlikleri, elektro mekanik sistemlerin modellenmesi. Birinci ve ikinci dereceden sistemlerin zaman düzlemindeki cevapları. Paket programlarda (örneğin MATLAB’ın Simulink Toolbox’ı) transfer fonksiyonu ve faz değişim blok diyagramı oluşturma ve örnek giriş sinyallerine göre simülasyon sonuçlarının elde edilmesi.

 

ELK–370 Elektrikle Tahrik Sistemleri (3 0 3) (Opt. Kod. 328) (Seç.)

Giriş. Sürücü sistemlerin mekaniği. Doğrusal ve dairesel hareket. Hareket denklemleri. Sayısal metotlarla hareket analizi. Kuvvet, moment, iş, güç, enerji, kütle, eylemsizlik ve sürtünme. Bağlantı ve dişli mekanizmaları. Elektrik motorlarının ve motor yüklerinin Moment-hız karakteristikleri. Elektrikli tahrik sistemlerinin kararlı çalışma koşullarının grafiksel ve matematiksel analizi.

 

ELK–358 Uygulamalı Elektromanyetik (3 0 3) (Opt. Kod. 337) (Seç.)

Manyetik devre, manyetik malzemeler, elektromıknatıslı devreler. Manyetik devre tasarım ve analiz uygulamaları; transformatörler, doyumlu reaktörler, sabit mıknatıslı cihazlar, B - H özellikleri, histerezis ve coercive kuvvetler. Manyetik bilgi kayıt teknolojileri; analog ve sayısal kayıt, manyetik hafıza elemanları. Yüksek frekanslı manyetik devre uygulamaları. Manyetik itme-çekme devreleri; manyetik rulmanlı doğrusal motor. Manyetik devre tasarım ve simülasyon paket programı; özellikleri, kurulumu, çalıştırılması, simülasyon seçenekleri.

 

 

 

ELK-360 Bina Otomasyonu (3 0 3) (Opt. Kod. 338) (Seç.)

Kapalı ve açık alan aydınlatma sistemleri. Elektrikli cihazların akıllı sistemlerle uzaktan kontrolü; kombi, fırın, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinin telefon hattı üzerinden uzaktan kontrol edilmesi. Görüntülü kapı otomatları ve sensörlü merdiven otomatları. İklimlendirme sistemleri; klimalar, ısıtma ve soğutma sistemleri. Yangın alarm ve söndürme sistemleri. Kapalı ve açık alan kameralı güvenlik sistemleri; hırsız alarm.  Kapalı ve açık alanlarda telefon, televizyon, bilgisayar, seslendirme sistemleri. Asansör ve yürüyen merdiven sistemleri.

 

ELK–362 Sayısal Analiz  (Opt. Kod. 339) (Seç.)

Sayısal hata analizi, denklemlerin kökleri, doğrusal denklemler, eğri uydurma, sayısal türev ve entegral, sıradan diferansiyel denklemler, özdeğerler ve özvektörler.

 

EĞT–471 Okul Deneyimi-II (1 4 3) (Opt. Kod. 464)

Bu dersin okullarda rehber bir öğretmen gözetiminde uygulamalı bir şekilde yapılan aktiviteleri şunlardır: soru sormak, bilgi vermek ve açıklamalarda bulunmak, ders ve sınıf yönetimi, değişik perspektiflerden öğrenci analizi yapmak, öğrenciyi değerlendirmek, ders planlamak, ders kıtabı kullanımını sağlamak, grup çalışmalarını yönlendirmek, sınıf organizasyonu yapmak, ders notu hazırlamak ve kullanmak, sınıfta mikro-eğitimin görevleri hakkında pratik kazanmak.

 

EĞT  473 Özel Öğretim Yöntemleri-II (1 4 3) (Opt. Kod. 464)

 

ELK–425 Elektrik Tesisat Projesi (3 0 3) (Opt. Kod. 478)

Işık kaynakları ve aydınlatma cihazları. Aydınlatma prensipleri. Işık ölçümü ve belirlenmesi. Işık kontrolü. Çevresel faktörler. Işık polarizasyon şartları. Parlaklık şartları. Aydınlatma ihtiyacı ve etkileşimleri. Aydınlatma plan ve diyagramlarının çizilmesi. Donanım ve malzeme tespiti. Fiyat faktörü. Linye, kolon ve ana kolon hat çizimleri. Pratik uygulama projesi hazırlamanın temelleri. Aydınlatma sistemleri için gerilim düşümü hesabı.

 

 

 

 

ELK–427 Kontrol Sistemleri - II (3 2 4) (Opt. Kod. 479)

Sistemlerde kararlılık kavramı, Hurwitz determinantları ile kararlılık. Routh tablosu, Routh Hurwitz kararlılık kriteri ve özellikleri, Routh tablosundaki özel durumların çözümleri. Karakteristik denklemin elde edilmesi, kök değerlerinin ‘S ‘ düzleminde gösterilmesi, köklerin yer eğrisinin çizimi ve kararlılık kavramı. Bode diyagramı ile kararlılık analizi, logaritma kavramı, desibel olarak genlik ve kazançlarının hesabı, Bode diyagramının karmaşık sayı işlemleri ile elde edilmesi, kazanç payı ve faz payı kavramları, Bode diyagramının pratik çizimi. Nyguist diyagramı ile kararlılık analizi. Kritik frekans ve kritik kazanç hesaplamaları. Sistemlerde denetleyici kavramı, yapıları ve çeşitleri. Ziegler Nicholes’un titreşim yöntemine göre geleneksel denetleyici tasarımı ve konularla paket program uygulamaları.

 

ELK–429 Güç Sistemleri (3 2 4) (Opt. Kod. 480)

İletim hatları eşdeğer devreleri. Kısa, orta ve uzun iletim hatlarının analizi. İletim hattı parametrelerinin hesaplanması ve iletim hattı modeli üzerinde uygulamalar. Akım ve gerilim transformatörü deneyleri. İletim hattı koruma röleleri deneyleri.

 

ELK–437 Teknik İletişim (2 0 2) (Opt. Kod. 481)

İletişimin tanımı, sözlü iletişim, yazılı iletişim, grafik iletişim, teknolojik araç ve gereçlerle iletişim. Teknik rapor ve makale, teknik öneri ve yazışma, sözlü rapor, form ve anket hazırlama. Teknik rapor ve makalelerin görsel sunumu, iletişim araçlarının kullanımı.

 

ELK–471 Sayısal Kontrol Sistemleri (3 0 3) (Opt. Kod. 472) (Seç.)

Durum değişkenleri, ayrık zamanlı sistemler ve dönüşümü, örnekleme, açık ve kapalı çevrim, ayrık zamanlı sistemler. Ayrık zamanlı sistemlerin matematiksel modelleri. Ayrık zamanlı sistemlerin zaman düzlemindeki cevap karakteristikleri ve karalılık analiz teknikleri. Sayısal denetleyici tasarımı (PID denetleyici, durum ve çıkış geri beslemeli denetleyiciler). Paket programlarda (örneğin MATLAB) ayrık zamanlı sistemlerin modellenmesi ve benzetimlerinin yapılması.

 

ELK–475 Yüksek Gerilim Tekniği (3 0 3) (Opt. Kod. 476) (Seç.)

Yüksek gerilimle ilgili temel kavramlar. Yüksek Alternatif Gerilimin elde dilmesi. Test metodları. Özel doğrultucu devreleri. Yüksek Doğru Gerilim. Yüksek Darbe gerilimleri. İyonizasyon olayı. Kanal deşarj teorisi. Korona gerilimi ve korona kayıpları. Yıldırımın oluşması ve temel teoriler. Yıldırım deşarjları. Yüksek aşırı gerilimler.

 

ELK–453 Süreç Kontrolü (3 0 3) (Opt. Kod. 484) (Seç.)

Sinyal şekillendirme elemanları; diyot, gerilim kaynağı, entegre devreler. Kontrol amacıyla veri elde etme sistemleri. Süreç kontrol denetleyicileri ve ayar teknikleri. Süreçlerin karakteristikleri; ayarlama ve performans kriterleri. Kontrol stratejileri; dağıtılmış kontrol, ileri besleme, kaskat ve oransal kontrol. İşlemsel yükselteçli, tristörlü, MOSFET’li arayüz güç bağlantıları.

 

ELK–445 Sinyal İşleme (3 0 3) (483) (Seç.)

Sinyal türleri ve örnekleme; sürekli zamanlı, ayrık zamanlı sinyal ve sistemler. Örnekleme teoremi ( Nyquist teoremi ). Sinyal işleme elemanları ve donanımı; Analog-Sayısal dönüştürücüler ( bit sayısı, kuvantalama hatası, örnekleme frekansı, Nyquit frekansı, aliasing örtüşme ). Anti allas filtreler, sinyal işleme donanımı ( Sabit ve kayan noktalı ), özel amaçlı sinyal işleme donanımları. Sayısal sinyal işleme teknikleri; ayrık fourier ve hızlı fourier dönüşümü, spektral sızma ve pencereleme, spektral analiz teknikleri. Sayısal sinyal işleme sistemleri; avantaj ve dezavantajları, özellikleri, sınırlı ve sınırsız tepkili sitemler.

 

ELK–402 Bitirme Ödevi (0 2 1) (Opt. Kod. 401)

Enstrümantasyon konuları. Elektrik devre ve sistemlerin çalışma prensipleri ve kontrol yöntemleri. Elektrik devre sistemlerinin hesaplamaları. Elektrik devre sistemlerinin uygulamaları. Proje parçalarının birleştirilmesi. Seminerler, sunumlar, rapor yazma. İletişim.

 

 

EĞT  474 Öğretmenlik Uygulaması (2 6 5) (422)

Aday öğretmenler, okulda bir rehber öğretmen gözetiminde verilen şu alt başlıklar için pratik yapmaları beklenilmektedir: Ders tanımı ve amaçlar. Değerlendirme ve ölçme araçları. Geribesleme. Öğrenciyi öğrenme aktivitelerine dahil etmek. Öğrenme çeşitleri. Sınıfı oluşturan ekonomik sebepler. Öğrenmede ilerleme ve kişisel değerlendirme. Bireysel, ders ve öğretmen gelişimi.

 

EĞT  472 Rehberlik (3 0 3) (421)

 

ELK–444 Elektrik Kumanda Devreleri (3 2 4) (Opt. Kod. 435)

Kumanda devre elemanları; kontaktörler, termik elemanlar, anahtarlar, röleler, termostatların sembolleri, özellikleri ve çalışma prensipleri. Motor kumanda devreleri; başlatma, durdurma, frenleme, yön değiştirme, yol verme, hız kontrol devrelerinin şemalarının çizimi ve bağlantıları. Hidrolik-Pnömatik kumanda elemanları; valfler, basınç anahtarları, sembolleri, özellikleri ve çalışma prensipleri. Hidrolik-Pnömatik kumanda devre bağlantıları. Yarıiletkenli kumanda devre elemanları, özellikleri, seçimi ve bağlantıları. Programlanabilen kontrol devre elemanlarının özellikleri, çalışma prensipleri ve şemalarının çizimi. Programlanabilen kontrol devre bağlantıları ve uygulamaları.

 

ELK–446 Endüstriyel Elektronik (3 2 4) (Opt. Kod. 436)

Güç elektronik uygulamalarında kullanılan sensörler; hız, konum, moment, aşırı akım, aşırı gerilim, nem, basınç ve sıcaklık sensörleri. Güç yarı iletkenleri koruma ve kontrol devreleri, aşırı akım ve gerilime karşı koruma, kontrollü yarı iletkenin sürülmesi. Güç dönüştürücülerin tasarımı ve analizi. Güç dönüştürücüler için transformatör ve filtre tasarımı. Motor kontrolleri; hız, moment ve devir yönü kontrolleri. Sinyal şekillendirici ve dönüştürücü devrelerin tasarımı ve analizi; DAC, ADC kırpma ve kenetleme devreleri.

 

ELK–440 Özel Elektrik Makineleri (3 0 3) (Opt. Kod. 437)

Step motorların yapıları, çalışma prensibi ve sürücü devreleri. Servo motorların çeşitleri, yapıları, çalışma prensipleri, özellikleri, sürme ve kontrol devreleri. Özel tip motorlar; Fırçasız DA motoru ve özellikleri, sürme ve kontrol devreleri, anahtarlamalı relüktans motor, özellikleri, sürme ve kontrol devreleri, histerezis motorlar ve kontrolü, lineer motorlar ve kontrolü.

 

ELK–470 Bilgisayar Destekli Tasarım (3 0 3) (432) (Seç.)

 

 

ELK  478 Mesleki Yabancı Dil (3 0 3) (432) (Seç.)

 

 

 

ELK-450 Yapay Zekaya Giriş (3 0 3) (Opt. Kod. 438) (Seç.)

Yapay zeka kavramları. Habersiz ve haberli arattırma; kör ( blind ) arama, herustik arama, oyun tasarımı. Bilgilendirme ve sorgulama; öğrenme teorisi, öğrenme çeşitleri, yapay sinir ağları, bilgi ifade şekilleri, semantik  devre, kalıp eşleştirme, belirsizlik, olasılık, planlama, grafiksel plan, Markov karar alma süreci, doğal dil işlemi, görüntü, alçak seviye görüntü ve sınıflama. İleri yapay zeka uygulamaları; öğrenme, görüntü algılama, doğal dil kavramı, belirsizlik durumunda sorgulama.

 

ELK–458 Güç Sistemleri Analizi (3 0 3) (Opt. Kod. 439) (Seç.)

Temel güç bilgisi. Dengeli üç fazlı devreler. Tek hat ve empedans diyagramları. Per-unit hesaplamaları. Simetrili bileşenler. Dizi empedanslar ve devreler, dizi devrelerde güç. Güç sistemlerinde arızalar. Simetrik ve asimetrik arızalar.

 

ELK–460 Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri (3 0 3) (Opt. Kod. 440) (Seç.)

Kararlılık teoremleri; faz düzlemi, tanımlayıcı fonksiyon, Liapunov yöntemi ve frekans düzlemi kriteri. Sürekli fonksiyonlu sistemler. Ayrık fonksiyonlu sistemler. Doğrusal olmama ve zamanla değişen sistemler; uyartım devreleri, filtreler, manyetik devreler.

 

ELK–462 Robotik (3 0 3) (Opt. Kod. 441) (Seç.)

Robotik sistemlerde kullanılan temel elemanlar; hareketlendiricilerin serbestlik dereceleri ve yapısal özellikleri, uç elemanları, sürücüler ve sürücü sistemleri,robotlarda kullanılan sensör çeşitleri. Hareketlendiricilerin kinematikleri; koordinat sınırlarının seçimi,direkt,ters kinematik, Jacobian matrisi,kinematik denklemlerin çözümü. Ana gövde ve eklem bileşimlerindeki hızlar, kuvvetler ve momentler;.diferansiyel hareket,hız ilişkileri,bir hareketlendiricideki kuvvetlerin ve momentlerin tanımlanması. Dinamik modelleme; hareketlendirici için Lagrange’ın enerji ifadeleri, hareketin Lagrange denklemi, hareketlendirici modelin sayısal benzetimi. Yörünge planlaması; eklem yörüngesi, kartezyen yolu. Hareketlendiricinin kontrolü; geleneksel sistem tasarımı, geleneksel denetleyici tasarımı, kuvvet- moment denetimi.